A minősítő vizsga jogi vonatkozásai

Tájékoztató a Minősítő Vizsgáról

 

Az alábbiakban információkkal szeretnénk segíteni az Ön minősítő vizsgára történő jelentkezését.

 1. Szabályzók

A minősítő vizsgák végrehajtását alapvetően az alábbi jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök szabályozzák [1]:

 • A Honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény;
 • A Honvédek jogállásáról szóló CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII.12.) HM rendelet;
 • A teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás;
 • 66/2017. (XI. 30.) HM utasítás a fokozati és a minősítő vizsgák tananyagtartalmával és vizsgaanyagával, valamint a vizsgáztatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról;
 • 6/2018. HM KÁT - HVKF együttes intézkedés a minősítő és fokozati vizsgák végrehajtásának rendjéről.

 

 1. Előmenetel, rangsorolás:

A Hjt.-ben meghatározásra került az előmenetel fogalma valamint feltételei, amelyek alapján:

előmenetel: a szervezeti hierarchiában történő előrehaladás, amely általános előmeneteli rendben [2] magasabb beosztásba kinevezés; speciális előmeneteli rendben a magasabb elérhető rendfokozatú beosztásba kinevezés, illetve előléptetés, adott beosztáson belül a beosztásban rendszeresített vagy elérhető (a továbbiakban együtt: rendszeresített) rendfokozat eléréséig a rendfokozatban történő előléptetés útján valósul meg.

 

az előmenetel feltétele

a) a megfelelő betölthető magasabb beosztás;

b) a viselt rendfokozathoz előírt kötelező várakozási idő letöltése;

c) a magasabb beosztáshoz, valamint az ehhez kapcsolódó rendfokozathoz meghatározott iskolai végzettségi, szakképzettségi, szakképesítési és egyéb munkaköri követelménynek való megfelelés, az egészségi, a pszichikai és a fizikai, valamint a nemzetbiztonsági alkalmasság;

d) az elméleti és a gyakorlati teljesítmények alapján magasabb beosztás betöltésére való alkalmasság, valamint a vezetői gyakorlati tapasztalat, és

e) az állomány tagjának előmeneteli rangsorolása.

 

A Hjt. előírja, hogy az állomány előmenetelének tervezését és rangsorolásának módját, az előmeneteli rangsorolás, a kiválasztás, a minősítő vizsgára jelentkezés és vizsgáztatás rendjét miniszteri rendeletben kell meghatározni. Az adott évben minősítő vizsga tételére jogosultságáról az alakulat személyügyi szerve ad tájékoztatást az adott év január 15-ig. Regisztráció alkalmával a központilag rögzített személyek részére lehetővé teszi a vizsgára regisztrálást, mely során a regisztrálónak ellenőriznie kell a személyes adatait, ki kell választania a vizsga helyszínét és a vizsgaidőpontját. Előírja azt is, hogy az előmeneteli rangsort a központi személyügyi szerv állítja össze a teljesítményértékelés, továbbá a sikeres és érvényes minősítő vizsga eredményeként megállapított előmeneteli minősítés alapján. Az előmeneteli minősítés meghatározása során a teljesítményértékelések %-os értékeit és a minősítő vizsga %-os értékét össze kell adni, a végeredménynél pedig a % jelet el kell hagyni. Az így kapott szám jelenti az előmeneteli minősítés pontszámát.

Rangsorolásra, előmenetel tervezésre vonatkozó főbb előírások:

 • Az állomány előmenetelre tervezhető tagját rendfokozatonként és munkakör-családonként rangsorolni kell.
 • A rangsorból az üres szolgálati beosztások feltöltése és a beosztási követelmények szempontjából releváns szakmai előmeneteli jegyzéket kell készíteni.
 • Az állományilletékes parancsnok a szakmai előmeneteli jegyzékből a honvédségi szervezet üres beosztásai vonatkozásában jelöltet választ.
 • A személyügyi szervek elvégzik az előmenetelre tervezett jelöltek üres szolgálati beosztásokhoz történő hozzárendelését, tájékoztatják az előmenetelre tervezett személyt a megtervezett szolgálati beosztásáról, aki kérheti különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke figyelembe vételét.

 • A fentiek értelmében ahhoz, hogy Ön előmenetelre tervezhető legyen, az alábbi alapvető feltételeknek kell, hogy megfeleljen:

  kötelező várakozási ideje az előmenetele tervezése évben letelik, az az előmenetele tervezése évben rendelkezik sikeres és érvényes MINŐSÍTŐ VIZSGÁVAL, legalább B szintű teljesítményértékeléssel.

 1. Minősítő vizsga:

A Vhr. a minősítő vizsgára vonatkozóan az alábbi lényeges előírásokat tartalmazza:

 • Minősítő vizsgára jelentkezni legkorábban a kötelező várakozási idő (elérhető a minősítő vizsga menüpontban) letelte előtti évben lehet.
 • A minősítő vizsgákat a Katonai Vizsgaközpont hajtja végre évente március 1-je és október 31-e között.
 • A minősítő vizsga sikertelen, ha a vizsgázó szerzett pontszáma nem éri el a szerezhető pontszám legalább 51%-át.
 • A minősítő vizsga eredménye a vizsga évét közvetlenül követő négy előmeneteli tervezési időszakban vehető figyelembe.
 • Minősítő vizsga évente legfeljebb 2 alkalommal tehető. Az előmenetel során a sikeres vizsgák közül – az eredménytől függetlenül – a később tett minősítő vizsga eredménye vehető figyelembe.

Természetesen jelen tájékoztató keretei közt nem tudunk kitérni a vonatkozó szabályzók teljes körű ismertetésére, igyekeztünk a lényegi elemeket megragadni és az alábbiakban néhány közérthető példával szemléltetni az általános eseteket. Regisztráció előtt vizsgára jelentkezési szándékát jelezze közvetlen szolgálati elöljárójának, illetve javasoljuk, hogy konzultáljon a szervezete személyügyi szakemberével.

 

 

 1. Vizsga időpont választás:

A vizsgára történő felkészülés ajánlott időtartama 2 hónap. Kérjük, tanulmányozza az állomány kategóriájának megfelelő követelményeket és vizsgaidőpontját a regisztráció alkalmával ennek figyelembevételével válassza meg.

 

                Reméljük, hogy jelen tájékoztatónkkal kellő információt nyújtottunk a MINŐSÍTŐ VIZSGÁRA jelentkezéshez.

 

Tájékoztató letöltése

Sikeres regisztrációt, felkészülést és vizsgát kívánunk!

NKE HHK Katonai Vizsgaközpont

 

Az egyes rendfokozatokhoz tartozó kötelező és maximális várakozási időket a Hjt. 4. sz. melléklete tartalmazza, illetve megtalálható a KVK honlapján a „Minősítő Vizsga – Várakozási idők” menüpont alatt.


A szabályzók elérhetőek a „Szabályzók” menüpont alatt.)

Az állomány tagja által betölthető szolgálati beosztásokhoz rendszeresített rendfokozatot, a lehetséges előmeneteli rendet a Vhr. 4. és 5. melléklet határozza meg, munkaköri jegyzékben, állománytáblában kerül rögzítésre.Legfontosabb tudnivalók:

További tudnivalók: