Általános tudnivalók

Az alábbiakban információkkal szeretnénk segíteni az Ön fokozati vizsgára történő jelentkezését.

 1. Szabályzók

A fokozati vizsgák végrehajtását alapvetően az alábbi jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök szabályozzák:

 • A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény;
 • A honvédek jogállásáról szóló CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII.12.) HM rendelet;
 • 66/2017. (XI. 30.) HM utasítás a fokozati és a minősítő vizsgák tananyagtartalmával és vizsgaanyagával, valamint a vizsgáztatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.
 • 52/2015. (HK.9) HM KÁT-HVKF együttes intézkedése a tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák végrehajtásának rendjéről.

1. 2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról:

Az alaptörvény 45. cikk (1) bekezdésében foglalt alapvető feladatok megvalósítása érdekében az állam a Magyar Honvédség tényleges szolgálatot teljesítő katonáitól tántoríthatatlan hűséget, hivatásukhoz méltó, példamutató magatartást, bátor helytállást, magas fokú készenlétet és fegyelmet követel.

A honvédelem nemzeti ügyének elhivatott szolgálata, valamint a szövetségi kötelezettségek magas színvonalú teljesítése korszerű katonai ismeretek, képességek megszervezése, és folyamatos fejlesztésére alapozható, továbbá kiszámítható életpályával biztosítható.

2. A 39/2015. (VII. 28.) HM utasítás meghatározza a fokozati vizsga fogalmát, tartalmi elemeit:

A fokozati vizsga: az oldalirányú karrierrendszer működtetése érdekében, szakmacsoportonként és állománycsoportonként differenciáltan végrehajtott olyan számonkérés, ahol a résztvevők önálló felkészülést követően, a meghirdetett vizsgaidőpontokban, speciális katonai ismeretekből tesznek tanúbizonyságot felkészültségükről.

Az NKE HHK minden év február 15-ig az NKE hivatalos honlapján közzéteszi a tárgyévre vonatkozó fokozati vizsgaidőpontokat és vizsgahelyszíneket.

3. 2012. évi CCV. törvény 85/A. § 2. bekezdése a tiszti és az altiszti állomány esetében a fokozati vizsgára vonatkozóan négy szintet határoz meg.

A tiszti és az altiszti állomány esetében az első fokozati vizsgát a kötelező várakozási idő leteltének évében, a következő fokozati vizsgákat pedig négyévente kell letenni. A legmagasabb szintű fokozati vizsgát követően további négyévente a negyedik fokozatnak megfelelő vizsga megújítása szükséges.

4. 9/2013. (VIII.12.) HM rendelet 107/B. §

 • (1) A tiszti és az altiszti állomány tagja a viselt rendfokozatának és beosztásának megfelelő vizsgát tesz.
 • (2) A Hjt. 55. § - a szerinti megbízás esetén a vizsgakötelezettség az állomány tagjának eredeti szolgálati beosztása szerint áll fent. A vizsgakötelezettséget a megbízás időtartama alatt is teljesíteni kell.
 • (3) A következő fokozatra vonatkozó vizsgakötelezettséget – az állománycsoport - váltás, illetve a tiszti és az altiszti állomány tagjának előmenetele, valamint a Hjt. 247/G. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével – a sikeresen teljesített vizsga évétől kell számítani.

5. 9/2013. (VIII.12.) HM rendelet 107/D. §

 • (1) A fokozati vizsgát az állomány a) tiszti és altiszti tagja esetében a Katonai Vizsgaközpont, b) legénységi tagja esetében a honvédségi szervezetének vezénylő zászlósa által vezetett vizsgabizottság hajtja végre évente március 1-je és október 31-e között.
 • (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vizsga végrehajtása esetén a Katonai Vizsgaközpont parancsnoka vagy a vizsgahelyszín szerinti honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka – a Katonai Vizsgaközpont által felkészített – vizsgafelügyelőt jelöl ki.
 • (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgabizottság elnöke a honvédségi szervezet vezénylő zászlósa, tagjai a vezénylő zászlós javaslata alapján az állományilletékes parancsnok által az altiszti állományból kijelölt kettő fő.
 • (4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve –
  a honvédségi szervezetek személyügyi szerveivel történt egyeztetést követően – minden év január 20 - ig megküldi az adott évben fokozati vizsgára kötelezett tisztek és altisztek névsorát a Katonai Vizsgaközpont részére. Az adott évben fokozati vizsgára kötelezett legénységi állomány névsorát a honvédségi szervezet személyügyi szerve minden év február 1 - jéig küldi meg a honvédségi szervezet vezénylő zászlósa részére.
 • (5) A honvédségi szervezet személyügyi szerve minden év február 15-ig a helyben szokásos módon kiértesíti az adott évben fokozati vizsgára kötelezetteket.
 • (6) A legénységi állomány fokozati vizsgáit és a vizsgára történő felkészítését a honvédségi szervezet vezénylő zászlósa szervezi meg.

6. 107/E. § (2) A tiszti és az altiszti állomány tagja sikeres fokozati vizsgát tesz, ha eredménye

 • I. fokozat estén az 50%-ot,

 • II. fokozat esetén a 60 %-ot,

 • III. fokozat esetén a 70%-ot, és

 • IV. fokozat esetén a 75%-ot

eléri vagy meghaladja.

Fokozati vizsga évente egy alkalommal tehető, amely sikertelen vizsga esetén az adott évben egyszer megismételhető.

Vizsgaidőpont választása:

A vizsgára történő felkészülés ajánlott időtartama 2 hónap. Kérjük, tanulmányozza a szakmacsoportjának megfelelő követelményeket, vizsgaidőpontját a regisztráció alkalmával ennek figyelembevételével válassza meg.

Speciális esetek:

 • Törzszászlósokra vonatkozó jogszabályi hivatkozás: (az állomány speciális előmeneteli rendű tagjaira vonatkozóan)

A Hjt. 85/A. (3) bekezdés szerint: első fokozati vizsgát a rendfokozatba lépéstől számított 6. évben köteles letenni.

 • Rendelkezési állományra vonatkozó jogszabályi hivatkozás:

A 9/2013. HM rendelet 107/C § (1) bekezdés a) pontja alapján a Hjt. 46. § (1) a,c,d,j pontjaiban felsorolt állomány is fokozati vizsgára kötelezett. Ide tartoznak a rendelkezési állomány azon tagjai, akik Magyarországon települő katonai szervezetnél teljesítenek szolgálatot; a vezénylés időtartamára akik nem katonai oktatási intézményben teljesítenek szolgálatot (ide tartozik az NKE HHK oktatói állománya); a hivatásos állomány azon tagjai, akik a KNBSZ-nél teljesítenek szolgálatot, a vezénylés időtartamára, valamint az állomány azon tagja, aki egy évet meghaladóan önhibáján kívűli okból szolgálati feladatait képtelen ellátni, de legfeljebb az ok megszünéséig.

 

Reméljük, hogy jelen tájékoztatónkkal kellő információt nyújtottunk a FOKOZATI VIZSGÁRA történő jelentkezéshez.

 

Tájékoztató letöltése

Sikeres regisztrációt, felkészülést és vizsgát kívánunk!

NKE HHK Katonai Vizsgaközpont

 


A szabályzók elérhetőek a „Szabályzók” menüpont alatt.)Legfontosabb tudnivalók:

További tudnivalók: